منابع مفید

تمام منابع زیر بدون هیچ گونه هدف تبلیغاتی توصیه و توسط خود اعضای تیم تجربه بودن استفاده می شوند؛ هدف از اشتراک این منابع همراهی و زندگی بهتر همگیمونه

پرداخت و خرید ساینا های خارجی

https://www.iranicard.ir

بوگای رایگان

https://www.doyou.com/

دوره های مجازی رایگان

coursera.org

edx.org